XXXV SESJA RADY GMINY GORZYCE – 21.05.2021 – LIVE GODZ. 12:30

0
21529

21 maja 2021 r. o godz. 12.30 w sali Środowiskowego Domu Kultury w Gorzycach odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Gorzyce.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Roczne sprawozdanie miejscowego Komendanta Policji ze swojej działalności i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Gorzyce.
4. Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu z zakresu bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Gorzyce.
5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Gorzyce-opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia oraz Pomocy Społecznej.
6. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
7. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce
na lata 2021–2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji;
2) w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Gorzyce”;
3) w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Gorzyce”;
4) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/182/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w III zmianie MPZP gminy Gorzyce dla działek
o nr ewid. 603, 604/7 w m. Furmany;
5) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
6) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym;
7) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok;

8. Wolne wnioski.

Po wolnych wnioskach będzie krótka przerwa, po której o godz. 15.00 rozpocznie się uroczysta sesja Rady Gminy Gorzyce.