XXXVIII SESJA RADY GMINY GORZYCE – LIVE – 31.08.2021

0
22632

31 sierpnia 2021 r. o godz. 10.00 w sali Środowiskowego Domu Kultury w Gorzycach odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy Gorzyce.
Porządek obrad:
1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Informacja o sporządzonym protokole z XXVIII sesji Rady Gminy-wniesienie na piśmie ewentualnych uwag.
4.Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
5.Podjęcie uchwał:
1) w sprawie przyjęcia i przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania;
2) zmieniająca uchwałę w sprawie dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Gorzyce;
3) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
7) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok;
6.Wolne wnioski.
7.Zakończenie obrad.