XXXVII SESJA RG GORZYCE – LIVE – 27.07.2021 – GODZ.11:00

0
21551

ZAPRASZAMY – TRANSMISJA NA ŻYWO
27 lipca 2021 r. o godz. 11.00 w sali Środowiskowego Domu Kultury w Gorzycach odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Gorzyce.

Porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Informacja o sporządzonych protokołach z XXVII sesji Rady Gminy-wniesienie na piśmie ewentualnych uwag.
4.Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
5.Podjęcie uchwał:

1) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gorzyce na rok szkolny 2021/2022;
2) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce;
3) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
4) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
5) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat
w trybie bezprzetargowym;
6) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 603, 604/7 w miejscowości Furmany w gminie Gorzyce
7) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok;
8) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2021-2037.

6.Wolne wnioski.
7.Zakończenie obrad.