XXXIX SESJA RADY GMINY GORZYCE – 29.09.2021 – LIVE

0
21581

Zawiadamia się, że 29 września 2021 r. o godz. 14.00 w sali Środowiskowego Domu Kultury w Gorzycach odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Gorzyce.

Porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Informacja o sporządzonym protokole z XXIX i XXX sesji Rady Gminy-wniesienie na piśmie ewentualnych uwag.
4.Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
5.Raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Gorzyce na lata 2019-2020
z perspektywą do roku 2024 za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.-opinia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego.
6.Podjęcie uchwał:

1) w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
2) sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
3) w sprawie nadania nazwy Jana Adama Krzemińskiego ulicy położonej w środkowo-zachodniej części miejscowości Gorzyce, Gmina Gorzyce;
4) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej 1 KDL oraz przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Krzywa) w Gorzycach”;
5) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych z doświetleniem na drodze gminnej nr 100119R
(ul. Działkowców) w Gorzycach”;
6) zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego;
7) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok;
8) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2021-2037.

7.Wolne wnioski.
8.Zakończenie obrad.