XXXIV SESJA RADY GMINY GORZYCE – LIVE – 28.04.2021-godz. 12:00

0
20394

28 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00 w sali Środowiskowego Domu Kultury w Gorzycach odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy Gorzyce.
Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
4. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Gorzyce na lata 2021-2025;
2) w sprawie przyjęcia Sprawozdania monitoringowego z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.;
3) w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI/168/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Gorzyce;
4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonej
w miejscowości Wrzawy;
5) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
6) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania polegającego na opracowaniu Strategii Gminy Gorzyce na lata 2021-2030;
7) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok.
5. „Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020 oraz potrzeby związane z realizacją zadań”-opinia Komisji Oświaty
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.