XXXII Sesja Rady Gminy Gorzyce – Live – 26.02.2021

0
20595

Zawiadamia się, że 26 lutego 2021 r. o godz. 12.00 w sali Środowiskowego Domu Kultury w Gorzycach odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Gorzyce.
Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
4. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy-pomoc rzeczowa, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu;
2) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorzyce;
3) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty;
4) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Gorzyce, za usługi w zakresie odbierania z terenu nieruchomości odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
5) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 4 lat działek należących do Gminy Gorzyce pod eksploatacje w drodze przetargowej;
6) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gorzyce na rzecz użytkownika wieczystego;
7) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
8) w sprawie przekazania petycji;
9) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok;
10) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2021-2037.
5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad.