XXVIII SESJA RADY GMINY GORZYCE – LIVE 17.11.2020 – GODZ. 14:30

0
19937

Porządek obrad:
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Informacja Wójta o działaniach w okresie między sesjami.
Podjęcie uchwał w sprawie:

Przyjęcia planu nadzoru nad żłobkiem;
przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023”;
przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025”;
Przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Gorzyce na lata 2020-2023”
uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce;
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Gorzyce
wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Trześń;
wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce;
wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 6 lat w trybie bezprzetargowym;
zwolnień z podatku od nieruchomości;
zmian budżetu Gminy na 2020 rok.

Informacja o oświadczeniach majątkowych
Wolne wnioski
Zakończenie sesji.