XXIX SESJA RG GORZYCE – 15.12.2020-GODZ. 13:00

0
19902

XXIX sesja Rady Gminy Gorzyce odbędzie się 15 grudnia 2020 r. o godz. 13.00 w Środowiskowym Domu Kultury w Gorzycach, z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Informacja Wójta o działaniach w okresie między sesjami.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gorzyce lub jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg
2) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce;
3) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów;
4) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w III zmianie MPZP gminy Gorzyce dla działek o nr ewid. 603, 604/7 w m. Furmany;
5) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w III zmianie MPZP gminy Gorzyce dla działek o nr ewid. 722/9 i 722/11 w m. Gorzyce;
6) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
7) Nr 2/13/2006 o nazwie „Gorzyce – Przybyłów, Część Rekreacyjna”;
8) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce
9) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
10) zmian budżetu Gminy

Wolne wnioski
Zakończenie sesji.
W związku z zagrożeniem epidemicznym sesja zamknięta dla publiczności. Obrady będzie można śledzić na stronie gminy www.gminagorzyce.pl