XLIX SESJA RADY GMINY GORZYCE – LIVE – 28.06.2022 GODZ. 10:00

0
23647

Zawiadamia się, że 28 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w sali Środowiskowego Domu Kultury w Gorzycach odbędzie się XLIX Sesja Rady Gminy Gorzyce.

Porządek obrad:

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Gorzyce za 2021 rok:
1) informacja Wójta Gminy,
2) opinie komisji stałych Rady Gminy,
3) debata,
4) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia Wójtowi Gminy Gorzyce wotum zaufania.
Wykonanie budżetu Gminy za rok 2021:
1) zapoznanie się Rady Gminy z:
a) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy,
b) sprawozdaniem finansowym,
c) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) informacją o stanie mienia Gminy,
e) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej – wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,
f) uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,
g) opiniami pozostałych komisji stałych;
2) rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu oraz dyskusja;
3) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2021;
4) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
2) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok;
3) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022-2037
Wolne wnioski.
Zakończenie obrad.