XLI SESJA RADY GMINY GORZYCE – 17.11.2021 – RETRANSMISJA

0
22162

UWAGA !!! – DZIEŃ DOBRY – z przyczyn technicznych LIVE nie działa – zapraszamy na retransmisję XLI Sesji RG Gorzyce z dn. 17.11.2021 tuż po zakończeniu obrad. Przepraszamy ! – redakcja iTV WISŁA

17 listopada 2021 r. o godz. 14.00 w sali Środowiskowego Domu Kultury w Gorzycach odbędzie się XLI sesja Rady Gminy Gorzyce.

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
4.Podjęcie uchwał:

1) w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2022-2026” Gminy;
2) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty;
3) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat
w trybie bezprzetargowym;
4) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022;
5) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gorzyce w 2022 roku;
6) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
7) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gorzyce;
8) w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Gorzyce;
9) w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Gorzyce;
10) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok;
11) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2021-2037.

5.Wolne wnioski.
6.Zakończenie obrad.