LVIII Sesja Rady Gminy Gorzyce – LIVE 13.01.2023 – godz. 12:00

0
26188

13 stycznia 2023 r. o godz. 12.00 w Świetlicy wiejskiej w Gorzycach odbędzie się LVIII Sesja Rady Gminy Gorzyce.

Porządek obrad:

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gorzyce na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków;
2) zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;
3) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole w domu” na lata 2019 – 2023;
4) zmieniająca gminny program osłonowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;
5) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 29 lat działki należącej do Gminy Gorzyce pod budowę farmy fotowoltaicznej w drodze przetargowej;
6) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Orliska;
7) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym.
Przedstawienie i przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2023 r.
Wolne wnioski.
Zakończenie obrad.