LIX Sesja Rady Gminy Gorzyce – LIVE 13.02.2023 – godz. 14:00

0
26842

13 lutego 2023 r. o godz. 14.00 w Środowiskowym Domu Kultury w Gorzycach odbędzie się LIX Sesja Rady Gminy Gorzyce.

Porządek obrad:

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Informacja o sporządzonych Protokołach nr XLIII/21 z sesji Rady Gminy Gorzyce odbytej w dniu 29 grudnia 2021 r. oraz nr XLIV/22 z sesji Rady Gminy Gorzyce odbytej w dniu 28 stycznia 2022 r.-wniesienie na piśmie ewentualnych uwag
Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany uchwały nr LV/369/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców na terenie Gminy Gorzyce;
2) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gorzyce na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków;
3) w sprawie przystąpienia Gminy Gorzyce do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023;
4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości w miejscowości Furmany;
5) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
6) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym;
7) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu;
8) w sprawie udzielenia dotacji celowej Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Gorzycach;
9) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok.
Wolne wnioski.
Zakończenie obrad.