LIVE – LXXI Sesja Rady Gminy Gorzyce – 25.01.2024 godz. 14:00

0
37006

25 stycznia 2024 r. o godz. 14.00 w Środowiskowym Domu Kultury w Gorzycach odbędzie się LXXI Sesja Rady Gminy Gorzyce.

Porządek obrad:
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Informacja o sporządzonym protokole z LXI sesji Rady Gminy – wniesienie na piśmie ewentualnych uwag
Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028;
2) zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu;
3) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
4) udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Franciszka Salezego i św. Andrzeja Boboli na realizację zadania pn. „Renowacja zabytkowego kościoła pw. św. Franciszka Salezego i św. Andrzeja Boboli w Gorzycach”;
5) zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na rok 2023;
6) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2023 – 2040.
Przedstawienie i przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2024 r.
Wolne wnioski.
Zakończenie obrad.