LIVE – LXX SESJA RADY GMINY GORZYCE – 28.12.2023 GODZ. 9:00 – LIVE

0
40377

28 grudnia 2023 r. o godz. 9.00 w Świetlicy wiejskiej w Gorzycach odbędzie się LXX Sesja Rady Gminy Gorzyce.

Porządek obrad:

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Informacja o sporządzonych protokołach z LVIII, LIX oraz LX sesji Rady Gminy-wniesienie na piśmie ewentualnych uwag.
Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
Raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Gorzyce za lata 2021-2022.
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce;
2) w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;
3) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Gorzyce, za usługi w zakresie odbierania z terenu nieruchomości odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;
4) w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu ochrony środowiska na lata 2023 – 2026 z uwzględnieniem lat 2027 – 2028;
5) w sprawie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych;
6) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
7) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
8) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gorzyce lub jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg;
9) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu;
10) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu;
11) w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028;
12) w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno – kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Gorzyce;
13) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gorzyce do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2023;
14) w sprawie wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2023;
15) zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na rok 2023;
16) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2023-2040.
Budżet Gminy Gorzyce na 2024 r. i Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2024-2040:
1) Odczytanie uchwały wraz z uzasadnieniem;
2) Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2024-2040
3) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
4) Przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy;
5) Dyskusja nad poprawkami i ich przegłosowanie;
6) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej;
7) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2024-2040.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2023 r.
Wolne wnioski.
Zakończenie obrad.