LIVE – III Sesja Rady Gminy Gorzyce IX kadencji – 28 czerwca 2024 godz. 12:00 – LIVE

0
43561

28 czerwca 2024 r. o godz. 12.00 w Świetlicy wiejskiej w Gorzycach odbędzie się III Sesja Rady Gminy Gorzyce.

Porządek obrad:

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Informacja o sporządzonym protokole nr II/24 z sesji Rady Gminy Gorzyce odbytej w dniu 29 maja 2024 r. wniesienie na piśmie ewentualnych uwag.
Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Gorzyce za 2023 rok:
1) informacja Wójta Gminy,
2) opinie komisji stałych Rady Gminy,
3) debata,
4) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia Wójtowi Gminy Gorzyce wotum zaufania.
Wykonanie budżetu Gminy za rok 2023:
1) zapoznanie się Rady Gminy z:
a) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy,
b) sprawozdaniem finansowym,
c) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) informacją o stanie mienia Gminy,
e) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej – wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,
f) uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,
g) opiniami pozostałych komisji stałych;
2) rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu oraz dyskusja;
3) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2023;
4) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób doznających Przemocy Domowej na lata 2024 – 2028”;
2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na rok 2024;
3) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Gorzyce na lata 2024 – 2040.
Wolne wnioski.
Zakończenie obrad.