LIII Sesja Rady Gminy Gorzyce – LIVE 20.10.2022 – godz. 14:00

0
25277

20 października 2022 r. o godz. 14.00 w Świetlicy wiejskiej w Gorzycach odbędzie się LIII Sesja Rady Gminy Gorzyce.
Porządek obrad:
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Przedstawienie informacji o sporządzonych protokołach z XLI oraz XLII sesji Rady Gminy Gorzyce-wniesienie na piśmie ewentualnych uwag.
Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 603, 604/7 w miejscowości Furmany w Gminie Gorzyce;
2) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
3) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym;
4) w sprawie rozpatrzenia petycji;
5) w sprawie rocznego uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok;
6) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania polegającego na opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce na lata 2023-2030;
7) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2022 r. kredytu długoterminowego;
8) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok;
9) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022-2037.
Informacja o oświadczeniach majątkowych.
Wolne wnioski.
Zakończenie obrad.