XXXVI SESJA RG GORZYCE – LIVE -23.06.2021 – GODZ. 13:00

0
22069

23 czerwca 2021 r. o godz. 13.00 w sali Środowiskowego Domu Kultury w Gorzycach odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Gorzyce.
Równocześnie informujemy, że podczas sesji, w punkcie dotyczącym Raportu o stanie Gminy za 2020 r. odbędzie się debata, w której mogą wziąć udział mieszkańcy.
Szczegóły znajdują się pod adresem:
http://www.gorzyce.itl.pl/bip/index.php?page=position.php&id=6746&grp=2

Porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Informacja o sporządzonych protokołach z XXIV, XXV i XXVI sesji Rady Gminy-wniesienie na piśmie ewentualnych uwag.
4.Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
5.Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Gorzyce-opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia oraz Pomocy Społecznej.
6.Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Gorzyce za 2020 rok:

1) informacja Wójta Gminy,
2) opinie komisji stałych Rady Gminy,
3) debata,
4) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia Wójtowi Gminy Gorzyce wotum zaufania.

7.Wykonanie budżetu Gminy za rok 2020:

1) zapoznanie się Rady Gminy z:

a) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy,
b) sprawozdaniem finansowym,
c) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) informacją o stanie mienia Gminy,
e) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej – wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,
f) uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,
g) opiniami pozostałych komisji stałych.

2) rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu oraz dyskusja;
3) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za rok 2020;
4) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

8.Podjęcie uchwał:

1) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gorzyce;
2) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat
w trybie bezprzetargowym;
3) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2/2021 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Sokolniki I” i „Sokolniki II” gmina Gorzyce;
4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu;
5) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok.

9.Wolne wnioski.
10.Zakończenie obrad.

Z uwagi na trwający stan epidemii sesja zamknięta dla publiczności-wyjątek to mieszkańcy, którzy zgłoszą się do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy za 2020 r., będą oni mogły uczestniczyć w sesji tylko podczas swojego wystąpienia.