XLV SESJA RG GORZYCE – 25.02.2022 – LIVE

0
23662

25 lutego 2022 r. o godz. 14.00 w sali Środowiskowego Domu Kultury w Gorzycach odbędzie się XLV sesja Rady Gminy Gorzyce.

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
4. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży radnych Rady Gminy Gorzyce;
2) w sprawie rozpatrzenia petycji;
3) w sprawie wyznaczenia miejsca oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki
i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach;
4) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;
5) w sprawie przyjęcia i przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania;
6) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
7) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce;
8) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Wrzawy;
9) w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gorzyce na lata 2022-2026;
10) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok;
11) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok;
12) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022-2037.

5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad.