XLIII SESJA RG GORZYCE – LIVE – 29.12.2021 GODZ.10:00

0
23895

29 grudnia 2021 r. o godz. 10.00 w sali Środowiskowego Domu Kultury w Gorzycach odbędzie się XLIII sesja Rady Gminy Gorzyce.

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
4. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu;
2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu;
3) w sprawie ujęcia w budżecie Gminy na 2022 rok inwestycji w postaci budowy sieci wodno-kanalizacyjnej;
4) w sprawie wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2021;
5) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok.

5. Budżet Gminy Gorzyce na 2022 r. i Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2022-2037:

1) Odczytanie uchwały wraz z uzasadnieniem;
2) Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022-2037
3) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
4) Przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy;
5) Dyskusja nad poprawkami i ich przegłosowanie;
6) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej;
7) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022-2037.

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2021 r.
7. Przedstawienie i zatwierdzenie „Raportu z ewaluacji ex-post dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Gorzyce”.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.