XLII SESJA RG GORZYCE – LIVE – 15.12.2021 GODZ. 14:00

0
21941

15 grudnia 2021 r. o godz. 14.00 w sali Środowiskowego Domu Kultury w Gorzycach odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Gorzyce.

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
4.Podjęcie uchwał:
1) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok;
2) w sprawie nadania nazwy Miodowa ulicy położonej w południowo-wschodniej części miejscowości Furmany, Gmina Gorzyce;
3) w sprawie nadania nazwy Wrzosowa ulicy położonej w południowo-wschodniej części miejscowości Gorzyce, Gmina Gorzyce;
4) w sprawie przyjęcia i przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania;
5) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat
w trybie bezprzetargowym;
6) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonej
w miejscowości Gorzyce
7) w sprawie inkasa podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego;
8) w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Gorzyce;
9) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok.
5.Wolne wnioski.
6.Zakończenie obrad.