Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz kształtowanie tożsamości europejskiej w społeczeństwie globalnym

0
41693

Realizacja przez Zespół Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach projektu w ramach programu Erasmus+ Projekt 2023-1-PL01-KA122-VET-000135720 „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz kształtowanie tożsamości europejskiej w społeczeństwie globalnym”

Data rozpoczęcia projektu: 05/11/2023
Data zakończenia projektu: 04/11/2024
Organizacje przyjmująca: EU Mobility Sverige Szwecja Skåne län Malmo

Cele projektu:
Podniesienie kluczowych kompetencji zawodowych, społecznych, językowych uczniów w celu lepszego przygotowania ich do rozwoju kariery zawodowej.
Poszerzenie wiedzy dotyczącej UE oraz wartości europejskich min. takich jak: różnorodność, tolerancja, zaangażowanie obywatelskie, włączanie, wiedza o wspólnym europejskim dziedzictwie, wartościach proekologicznych.
Podniesienie jakości pracy szkoły i nadanie jej europejskiego wymiaru poprzez modyfikację programów nauczania zwłaszcza w zakresie kształcenia zawodowego oraz wprowadzenie nowych technologii.
Podniesienie i rozwój kompetencji społecznych/interpersonalnych i językowych nauczycieli oraz zarządzania projektami unijnymi w celu stałej aktywności w sieci organizacji Erasmus.
Poprawa wyników zewnętrznych egzaminów zawodowych i językowych, wzrost motywacji uczniów i nauczycieli do samorozwoju i nauki, zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji.
Źródło: ZS w Gorzycach