LIVE – LXIX Sesja Rady Gminy Gorzyce – 27.11.2023 godz. 14:30

0
34792

27 listopada 2023 r. o godz. 14.30 w Świetlicy wiejskiej w Gorzycach odbędzie się LXIX Sesja Rady Gminy Gorzyce.

Porządek obrad:

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
Informacja o sporządzonych protokołach z LIV, LV, LVI oraz LVII sesji Rady Gminy Gorzyce – wniesienie na piśmie ewentualnych uwag.
Podjęcie uchwał:
1) w spawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok;
2) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028;
3) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028;
4) w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028;
5) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok;
6) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gorzyce w 2024 roku;
7) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
8) w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Gorzyce;
9) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
10) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 29 lat w trybie bezprzetargowym;
11) zmieniająca uchwałę nr LVII/377/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu;
12) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na rok 2023.
Wolne wnioski.
Zakończenie obrad.